Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Chinh Tri Quoc Gia Su That
  [First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]
Sort by:

Book
Title:Sự thay đổi thói quen của người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ
Author:Nguyen Quang Khai
Publisher:Chinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 16.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045740224
   

Book
Title:Biến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk
Author:Nguyen Thi Song Ha
Publisher:Chinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 36.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045741689
   

Book
Title:Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 69
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That,Vietnam
Price:USD 72.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045738993
   

Book
Title:Lộ vòng cung Cần Thơ - Vành đai lửa
Author:Military Zone 9 Command
Publisher:Chinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 95.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045740163
   

Book
Title:Chùa Pháp Hoa với phong trào Phật giáo yêu nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1928-2018)
Author:Dinh Thu Xuan
Publisher:Chinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 56.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045743386
   

Book
Title:Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam : sách chuyên khảo
Author:chủ biên, PG...
Publisher:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội , Vietnam
Price:USD 30.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045740866
   

Book
Title:FDI - Đồng tiền hai mặt = FDI - A Two-side Currency
Author:Dr. Phan Huu Thang
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 63.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045737422
   

Book
Title:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới = Strengthening Vietnam Communist Party’s Leadership towards Journalism and Communication in the New Situation
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 17.20 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045738276
   

Book
Title:Những chặng đường lịch sử = Revolutionary Path: A Historical Stages
Author:Vo Nguyen Giap...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 52.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045740637
   

Book
Title:Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại (1947 - 2017) = The Military Victory in Vietnam North in the Autumn - Winter: 70 years Looking Back (1947 -2017)
Author:Many authors
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 56.40 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045738816
   

Book
Title:Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước = Law on compensation of the State
Author:The National A...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 9.30 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045733332
   

Book
Title:Báo cáo khoa học thường niên năm 2017 = Annual Scientific Report 2017
Author:Central Science Council
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 80.40 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045739204
   

Book
Title:Niên giám khoa học năm 2017 (Bộ 4 tập). Tập 1: Những vấn đề chính trị. Tập 2: Những vấn đề kinh tế. Tập 3: Những vấn đề về văn hóa, xã hội, và con người. Tập 4: Những vấn đề về quóc phòng, an ninh, và đối ngoại = Scientific Yearbook of the Year of 2017. Set of 4 Volumes. Volume 1: Political Issues. Volume 2: Economic Problems. Volume 3: Cultural, Social, and Human Issues. Volume 4: Issues in National Security & Defense, and Foreign Affairs
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 152.70 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045739587
   

Book
Title:Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đàu tư trực tiếp nưosc ngoài - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam = Price-Transfer in Foreign-Invested Enterprises - International Experience and Lessons for Vietnam
Author:Dr. Duong Van An
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 31.20 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045738979
   

Book
Title:Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân = To Continue Building and Perfecting the Socialist Ruling-by-Law Governmnet of the People, by the People and for the People
Author:Tran Dai Quang
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 79.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045738726
   

Book
Title:Dinh Độc Lập - Lịch sử và biến động = Sai Gon Independence Palace - History and Changes
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 52.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045730829
   

Book
Title:Một số nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh = Some Fundamental Contents in Vietnam Communist Party XII Congress’ Materials & Documents regarding Socio-economic, Politico-cultural Developmen, National Defense and Security.
Author:Vietnam Commun...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 58.10 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045736364
   

Book
Title:Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari = Vietnam-US Secret Contacts on the Eve of the Paris Conference
Author:Co-editors-in-...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 29.70 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045737248
   

Book
Title:Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thời kỳ Tổng thống Lyndon Baines Johnson (Từ tháng 11 - 1963 đến tháng 01 - 1969) = American Policy for Vietnam War under President Lyndon Baines Johnson’s Administration
Author:Dr. Le Tung Lam
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 28.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045736388
   

Book
Title:Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 - 1927) = Nguyen Ai Quoc in Guangzhou (1924 - 1927)
Author:Prof. Song Thanh
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 27.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045738702
   

Book
Title:Nông thôn mới Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo) = Vietnam New Rural Contryside – Some Theoretical and Practical Issues & Problems (Monograph)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 52.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045736869
   

Book
Title:Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước - Tập 2 = Enhancing Vietnam Communist Party's Leadership and Combative Power to Bring into Full Play the Whole National Strength to Further Promote the Comprehensive Renewal Cause - Volume 2
Author:Le Hong Anh
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 84.30 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045735640
   

Book
Title:Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước - Tập 1 = Enhancing Vietnam Communist Party's Leadership and Combative Power to Bring into Full Play the Whole National Strength to Further Promote the Comprehensive Renewal Cause - Volume 1
Author:Le Hong Anh
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 93.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045735633
   

Book
Title:Hồ sơ mật Lầu Năm Góc và hồi ức chiến tranh Việt Nam (Sách tham khảo) = Pentagon Papers 1971
Author:Daniel Ellsber...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 80.80 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045715369
   

Book
Title:Các dân tộc ở Việt Nam - tập 4 - quyển 2: Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai đa đảo = Ethnic groups in Vietnam - Volume 4 - Book 2: Han and Malayo-Polynesian languages
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chính tri quoc gia su that
Price:USD 86.30 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045737644
   

Book
Title:Các dân tộc ở Việt Nam - tập 4 - quyển 1: Nhóm ngôn ngữ H'Mông - Dao và Tạng - Miến = Ethnic groups in Vietnam - Volume 4 - Book 1: H'Mong - Dao and Tang - Mien languages
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chính tri quoc gia su that
Price:USD 84.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045737637
   

Book
Title:Các dân tộc ở Việt Nam - tập 3: Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me = Ethnic groups in Vietnam - Volume 3: Mon - Khmer languages
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chính tri quoc gia su that
Price:USD 102.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045731239
   

Book
Title:Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển = Vietnam Cultural and Literary Theory – The Foundation and Development
Author:Ass. Prof. Dr....
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 53.40 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786048919429
   

Book
Title:Những biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay và tác động của nó đến lối sống người Việt = The Changes in Religious Life Today and Its Impacts on the Lifestyle of Vietnamese
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 53.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045737132
   

Book
Title:Chính sách với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer vùng Tay Nam Bộ = The Policy toward the Vietnam Khmer Therevada Buddhism and the Khmer ethnic group in the Southwestern Region of Vietnam
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 59.80 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045736425
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers