image description
# 468582
USD 13.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

รัตนโกสินทร์ที่ไม่เคยเห็น ข้อมูลใหม่จากแผนที่และจิตรกรรมฝาผนัง / Rattanakōsin thī mai khœ̄i hen, khō̜mūn mai čhāk phǣnthī čhittrakam fāphanang

Author :  ชาตรี ประกิตนนทการ, author. ผู้แต่ง รศ. ชาตรี ประกิตนนทการ, ผศ. พิชญา สุ่นจินดา. ; Chātrī Prakitnonthakān; Phitchayā Sumčhindā; Mūnnithi Phiriya Krairœ̄̄̄k,

Product Details

Country
Thailand
Publisher
มูลนิธิ พิระยะ ไกรฤกษ์, Mūnnithi Phiriya Krairœ̄k, Krung Thēp
ISBN 9786168081051
Format PaperBack
Language Thai
Year of Publication 2560 [2017]
Bib. Info 122 pages ; 18 cm
Categories Bangkok (Thailand) -- History. Mural painting and decoration -- Thailand -- Bangkok. Mural painting and decoration.
Shipping Charges(USD)

Product Description

History of Bangkok, Thailand, from mural paintings.

Product added to Cart
Copied