வேதவாக்கு சிறுகதைச் சரம் = vētavākku cirukataic caram

Author :  பீரம்மாள் பீர் முகம்மது = pīrammāḷ pīr mukammatu

Product Details

  • Country Singapore
  • Publisher பரநியா பதிப்பகம், சிங்கப்பூர் = paraniyā patippakam, cinkappūr
  • ISBN9789811169649
  • FormatPaperBack
  • LanguageTamil
  • Year of Publication2018
  • Bib. Info144p.
  • Product Weight150 gms.
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

Short stories

Product added to Cart
Copied