image description
# 782892
USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

จุดตัดของเรื่องต้องห้ามในพื้นที่ความรู้ = Čhut tat khō̜ng rư̄ang tō̜nghām nai phư̄nthī khwāmrū

Author :  อานันท์ กาญจนพันธุ์ บรรณาธิการ. อานันท์ กาญจนพันธุ์ = Anan Ganjanapan, Mahāwitthayālai Chīang Mai

Product Details

Country
Thailand
Publisher
โครงการสร้างพื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Khrōngkān Sāng Phư̄nthī Khwāmrū nai Sangkhom Phahu Watthanatham, Chiang Mai, Thailand
ISBN 9786163985033
Format HardBound
Language Thai
Year of Publication 2020
Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied